زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست


صحنه پیوسته به جاست


هر کسی نغمه خود خواند و از صحنه رود


خرّم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد ...


پرتال هواداران والیبال اورمیه


۱۳۹۵ - ۱۳۹۰